Auto serwis

48 14 657 55 00

Modus - Pack 

Kodeks postępowania dostawców Modus - Pack 

 

I. Preambuła

Modus  - Pack Sp. z o.o. pragnie utrzymać status niezależnego, odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Modus  - Pack Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niniejszym kodeksie postępowania podstawowych regulacji. Jednocześnie nakłada na swoich dostawców i usługodawców wiążący obowiązek przestrzegania zawartych w niniejszym kodeksie postępowania zasad podstawowych oraz zarządzania tego samego od swoich bezpośrednich dostawców i usługodawców.

 

II. Zakres obowiązywania

Aktualna wersja niniejszego kodeksu postępowania obowiązuje wszystkich dostawców i usługodawców Modus  - Pack Sp. z o.o., utrzymujących z nią bezpośrednie relacje gospodarcze (w dalszej części nazywanych „dostawcami”).

 


1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów i rozporządzeń, standardów przemysłowych oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i ONZ, a także pozostałych obowiązujących ustawowych przepisów, przy czym należy zawsze stosować się do przepisów o ostrzejszym wymiarze. 

Przestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania  oraz wymienionych powyżej zasad nie może zostać zniesione przez żadne dodatkowe, ustne porozumienia umowne, takie jak np. kontrakty inne podobne układy.

 

2. Łapówkarstwo i korupcja

Modus  - Pack Sp. z o.o. deklaruje walkę z łapówkarstwem i korupcją, a od swoich dostawców wymaga przestrzegania ustawowych przepisów antykorupcyjnych.  Dostawcy mają obowiązek zapewnić, że nie będą oferować, obiecywać i wręczać pracownikom Modus  - Pack Sp. z o.o. lub bliskim im osobom żadnych niezgodnych z prawem korzyści. To samo obowiązuje wszystkie osoby występujące w imieniu dostawców.  

 

3. Kartele i prawo konkurencji

Modus  - Pack Sp. z o.o. przestrzega wszystkich obowiązujących krajowych, europejskich oraz zagranicznych przepisów dotyczących karteli oraz przepisów dotyczących walki z nieuczciwą konkurencją i oczekuje tego samego od swoich dostawców. Zabronione są wszelkie zmowy dotyczące cen i warunków z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi tak jak i każde inne umowy ograniczające wolną konkurencję, do których należą przede wszystkim zmowy o podziale rynku i klientów. Oznaki postępowania niezgodnego z prawem wolnej konkurencji należy zgłaszać do Modus – Pack Sp. z o.o.

 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest w mniemaniu Modus  - Pack Sp. z o.o. podstawą sukcesu gospodarczego. Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpiecznego, zdrowego i higienicznego środowiska pracy oraz do podjęcia wszelkich koniecznych działań, mających na celu zapobieganie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku wykonywania pracy. Należy przy tym zadbać o uwzględnienie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Dostawcy mają obowiązek podjęcia w tym celu odpowiednich i możliwych do wykazania środków oraz zastosowania systemów.

 

5. Środki ochronne pracowników 

Dostawcy muszą chronić pracowników w miejscu pracy oraz w zapewnianych przez nich kwaterach przed nadmiernym narażeniem na zagrożenia chemiczne, biologiczne, fizyczne, a także ciężkimi fizycznie zadaniami oraz warunkami (np. skrajnie gorące lub zimne otoczenie).

 

6. Bezpieczeństwo procesów

Dostawcy muszą posiadać programy zapobiegające lub minimalizujące katastrofalne wycieki środków chemicznych lub innych materiałów, w tym szczegółowe programy przeciwdziałające pożarom i wybuchom.

 

7.Gotowość i działanie na wypadek nagłego zagrożenia 

Dostawcy muszą określić i ocenić sytuacje zagrożenia w miejscu pracy oraz w zapewnianych przez nich kwaterach, a także podejmować starania zmierzające do minimalizacji ich potencjalnych skutków, wdrażając plany awaryjne oraz procedury reagowania. 

 

8. Informacje dotyczące zagrożeń 

Informacje w zakresie bezpieczeństwa dotyczące materiałów niebezpiecznych muszą być dostępne w celach edukacyjnych i szkoleniowych oraz dla ochrony pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Takie informacje w zakresie bezpieczeństwa muszą być dostępne w formie drukowanej, np. jako karty charakterystyki (Safety Data Sheets – SDS) w języku powszechnie używanym przez pracowników dostawcy. 

Dostawcy muszą zapewniać odpowiednią komunikację z innymi partnerami biznesowymi łańcucha wartości, uwzględniając firmę Modus – Pack Sp. z o.o. oraz jej partnerów logistycznych i dystrybutorów, tak, aby zagwarantować właściwe ujawnianie i kontrolowanie zagrożeń. 

 

 9. Bezpieczeństwo i higiena w obiektach pracowniczych 

Obiekty pracownicze dostawców, w tym toalety, stołówki oraz wszelkie zapewniane przez firmę kwatery dla pracowników, muszą być bezpieczne, czyste i higieniczne oraz spełniać podstawowe potrzeby pracowników.  Pracownikom należy także zapewnić dostęp do wody pitnej.

Ponadto należy zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji Modus  - Pack Sp. z o.o. dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które można znaleźć na stronie www.moduspack.pl.

 

10. Czas pracy

Regulacje dotyczące czasu pracy muszą być zgodne z krajowym prawem, standardami przemysłowymi lub odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy, przy czym zawsze obowiązują przepisy o ostrzejszym wymiarze.

 

11. Wynagrodzenie

Dostawcy mają obowiązek zapewniać swoim pracownikom wynagrodzenie przynajmniej na poziomie ustawowych wynagrodzeń minimalnych. Nielegalne i niedozwolone odliczenia od wynagrodzenia, zwłaszcza w formie bezpośrednich i niebezpośrednich kar dyscyplinarnych są zabronione. Wypłata wynagrodzenia musi odbywać się w praktyczny dla pracownika sposób. Pracownicy muszą regularnie otrzymywać szczegółowe i zrozumiałe informacje o sposobie naliczania wynagrodzenia. 

 

12. Swoboda zrzeszania się i tworzenia organizacji

Modus  - Pack Sp. z o.o. przyznaje wszystkim pracownikom prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych oraz do prowadzenia zbiorowych rokowań. Ponadto zobowiązuje się nie dopuszczać do ich ograniczania. Takie same wymagania w tym zakresie Modus  - Pack Sp. z o.o. stawia swoim dostawcom. W przypadku, gdy krajowe normy ograniczają prawo do zrzeszania się i prowadzenia zbiorowych rokowań należy alternatywnie zezwolić przynajmniej na wolne i niezależne tworzenia związków pracowników w celu prowadzenia negocjacji.

 

13. Zatrudnianie dzieci i młodzieży, prace przymusowe

Modus  - Pack Sp. z o.o. nie toleruje żadnej formy wyzysku dzieci i młodzieży. Zatrudnianie dzieci jest zabronione zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i ONZ oraz odpowiednimi przepisami krajowymi. Nie jest dozwolone zatrudnianie osób, objętych obowiązkiem szkolnym, a w żadnym wypadku dzieci poniżej 15. roku życia (lub 14., jeżeli zezwalają na to krajowe przepisy zgodne z konwencją MOP nr 138). Nie wolno narażać młodzieży wykonującej prace na żadne niebezpieczne, niepewne lub szkodliwe dla zdrowia sytuacje.

 

14. Prace przymusowe

Modus  - Pack Sp. z o.o. jest przeciwna wszelkiego rodzaju pracom przymusowym. Zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy zabronione są wszystkie formy prac obowiązkowych, przymusowych oraz niedobrowolnych prac więziennych ograniczających prawa człowieka. Dostawcy mogą zatrudniać pracowników jedynie za ich dobrowolną zgodą.

 

15. Środki dyscyplinarne

Modus  - Pack Sp. z o.o. postuluje o traktowanie wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością. Sankcje, kary grzywny oraz pozostałe środki dyscyplinarne mogą być stosowane jedynie w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz obowiązującymi międzynarodowymi prawami człowieka. Dostawcy gwarantują, że żaden z pracowników nie będzie narażany na żadnego rodzaju szykany ani napastowanie werbalne, fizyczne, czy też wykorzystywanie seksualne, przemoc i mobbing.

 

16. Dyskryminacja

Modus  - Pack Sp. z o.o. oraz jej dostawcy zobowiązują się zaniechania wszelkiej dyskryminacji zarówno przy rekrutacji, jak i w okresie zatrudnienia pracownika. Zabronione jest zwłaszcza dokonywanie wszelkiego rodzaju rozróżniania, wykluczania lub faworyzowania, będące wynikiem: - pochodzenia etnicznego, społecznego lub narodowego, przynależności rasowej - koloru skóry - płci - wieku - narodowości - wyznania - poglądów politycznych - członkostwa w organizacji zrzeszającej pracowników - upośledzenia fizycznego lub psychicznego - orientacji seksualnej lub innych cech osobowych.

 

17. Ochrona środowiska

Modus  - Pack Sp. z o.o. opracowuje proekologiczne procesy i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów minimalnych w zakresie ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Modus  - Pack Sp. z o.o. wymaga od swoich dostawców przestrzegania ustawowych wytycznych oraz prowadzenia proekologicznej działalności gospodarczej, co oznacza:  » oszczędne gospodarowanie zasobami (energią, wodą, surowcami, narzędziami i materiałami eksploatacyjnymi), » stosowanie w miarę możliwości ekologicznych materiałów » unikanie emisji zanieczyszczeń i produkcji odpadów lub ich ograniczanie » zastosowanie proekologicznych procesów logistycznych.

Modus  - Pack Sp. z o.o. zaleca swoim dostawcom podjęcie w celu zapewnienia ochrony środowiska odpowiednich i możliwych do wykazania środków oraz zastosowania systemów (w oparciu o normę ISO 14001 lub innych podobnych systemów).

Dostawcy zobowiązują się do wspierania odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz do niewykorzystywania pod żadnym pozorem drewna i produktów drewnianych pochodzących z nielegalnej wycinki lasów lub niepewnych źródeł.

 

III. Realizacja

Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania powyżej wymienionych zasad podstawowych. Przestrzeganie podanych standardów środowiskowych i socjalnych musi być odpowiednio udokumentowane. Modus  - Pack Sp. z o.o. zaleca nieprzerwaną pracę nad poprawą warunków za pomocą odpowiedniej systematyki (definiowania, dokumentacji zakresów odpowiedzialności, procedur, celów i środków). Modus  - Pack Sp. z o.o. oczekuje od swoich dostawców nałożenia powyższych standardów minimalnych na swoich bezpośrednich dostawców i usługodawców oraz kontrolę ich przestrzegania.

 

IV. Informacje i komunikacja

Nasi dostawcy zobowiązują się do poinformowania swoich pracowników o regulacjach zawartych w niniejszym kodeksie postępowania. Niniejszy kodeks postępowania jest zawsze dostępny w Internecie pod adresem www.moduspack.pl, gdzie dostępna jest również wersja do wydrukowania.

 

V. Monitoring Dostawcy

Dostawcy wyrażają zgodę na przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymienionych powyżej wymogów przez Modus  - Pack Sp. z o.o. lub powołaną przez Modus  - Pack Sp. z o.o. niezależną jednostkę zewnętrzną. Modus  - Pack Sp. z o.o. zobowiązuje się do udostępniania dostawcom wyników tych kontroli.

 

VI. Procedura rozpatrywania zażaleń

Wątpliwości oraz dowody na złamanie regulacji zawartych w niniejszym kodeksie postępowania można w każdej chwili zgłaszać Modus  - Pack Sp. z o.o. Wszyscy dostawcy gwarantują, że wobec pracownika zgłaszającego swoje podejrzenia nie będą stosować kar ani innych środków dyscyplinarnych.

 

VII. Sankcje i środki zaradcze

Dostawcy mają obowiązek niezwłocznie w formie pisemnej poinformować Modus  - Pack Sp. z o.o. o złamaniu przepisów niniejszego kodeksu postępowania i podjąć odpowiednie środki zaradcze. Modus  - Pack Sp. z o.o.  przyznaje odpowiednią ilość czasu na wprowadzenie środków zaradczych. W przypadku naruszenia przepisów Modus  - Pack Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego, zależnego od stopnia wykroczenia, zerwania umowy z podaniem ważnej przyczyny.

 

Jeżeli dostawca, z którym Modus  - Pack Sp. z o.o. zakończyła współpracę z powodu nieprzestrzegania przepisów niniejszego kodeksu postępowania udowodni, że jest w stanie spełnić wszystkie stawiane mu wymagania, nic nie stoi na przeszkodzie do ponownego podjęcia współpracy.

 

Potwierdza się przestrzeganie zasad niniejszego kodeksu postępowania:

 

Nazwa Firmy:

 

Imię i nazwisko:

 

Funkcja:

 

Miejscowość, data:

 

Podpis osoby upoważnionej:

 

Pieczątka:

Copyright 2017 leanCo Group©